รวมภาพถ่าย จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี

งานประเพณีตักบาตรเทโว
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2556

   จังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2556ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเล็งเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้จัดประเพณีตักบาตรเทโวประจำปีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันตักบาตรทำบุญซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธและสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป จังหวัดสุพรรณบุรีจะมีวัดต่างๆที่จัดงานประจำทุกปี อาทิเช่น

วัดเขาทำเทียม
20 ตุลาคม 2556
ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
วัดเขาทำเทียม กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณหน้าผาแกะสลักพระปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม กิจกรรมภายในงาน มีการแสดง แสง เสียง และสื่อผสม ตั้งแต่19.00น.จากโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ผู้ชนะเลิศจากรายการชิงช้าสวรรค์ คอนเทสต์ และในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเทโว ณ วัดเขาทำเทียม ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเขาดีสลัก
21 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
   วัดเขาดีสลักกำหนดจัดงาน “ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2556 ” ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และเวลา 07.00 น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 500 รูป ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ มีขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา และนางฟ้า ขบวนกลองยาว ขบวนหัวโต ขบวนเปรต และการแสดงกระตั้วแทงเสือ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนจากโรงเรียนดอนคาวิทยา และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภออู่ทอง ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดเขาดีสลัก โทร. 08 1197 4974
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา โทร. 0 3542 1444

วัดหัวเขา
21 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
วัดหัวเขากำหนดจัดงานในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ วัดหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า เพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมใจกันบำเพ็ญบุญกุศล และมีพิธีการรับบิณฑบาตจากยอดเขามณฑป โดยในขบวนจะมีเหล่าบรรดาเทวดา นางฟ้า โปรยข้าวตอดดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมบุญด้วย โดยทั้งนี้เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์

วัดเขานางบวช (วัดเขาขึ้น)
26 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

วัดเขานางบวช(วัดเขาขึ้น)กำหนดจัดงานในวันที่ 26 ตุลาคม 2556
ณ วัดเขานางบวชตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า เพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมใจกันบำเพ็ญบุญกุศล และมีพิธีการรับบิณฑบาตและเวลา 11.00 น. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดเขานางบวช


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร. 0 3553 5789 , 0 3553 6030
หรือ www.tatsuphan.net

 

ภาพถ่ายโดย....... คุณตุ๋ย Thamrongrat D.

 

ประวัติความเป็นมา ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นคำย่อมาจาก "เทโวโรหณะ" หมายถึง การเสด็จลงจาก เทวโลกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า
   เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้เสด็จไปประกาศพระศาสนาในแคว้นทั่วชมพูทวีป เริ่มตั้งแต่เมืองราชคฤท์, พาราณสี, เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นราชปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ, พระพุทธบิดา, พระนางมหาปชาบดีโคตมี, พระนางยโสธราพิมพา และราหุลราชกุมาร ตลอดถึงพระประยูรญาติทั้งหลาย ให้บรรลุมรรคผลตามสมควร แก่อุปนิสัยของตนแล้ว

   พระองค์ทรงรำลึกถึงพระนางสิริมหามายา ซึ่งได้สิ้นพระชนม์หลังจากพระองค์ประสูติได้ 7 วัน ทรงดำริที่จะสนองคุณพระพุทธมารดา ซึ่งมีพระคุณมากมายยิ่งนัก จะหาอะไรเปรียบปานมิได้ ทรงวินิจฉัยโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสนองคุณพระพุทธมารดา เป็นการใช้หนี้ค่าน้ำนมให้คู่ควรกันได้ นั่นคือ พระอภิธรรม

   ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา ครั้นออกพรรษาแล้ววัน แรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธเจ้าจึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ มี ประชาชนไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น

   ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงถือว่า วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ จึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า "ตักบาตรเทโว" ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 คือ หลังวันออกพรรษา 1 วัน

 

ผู้ที่มารอตักบาตรสองข้างทางที่ลงจากยอดเขา

 

ขบวนนางฟ้าโปรยดอกไม้

 

ขบวนที่สองอัญเชิญพระพุทธเจ้า
 

 

ตามด้วยพระสงฆ์ที่ลงจากยอดเขามารับมารับบิณฑบาต

 

ตักบาตรอาหารแห้ง

 

บรรดานางฟ้าเทวดา

 

สัตว์ในนรก (รึเปล่าไม่ทราบเหมือนกัน)....กระตั้วแทงเสือ

 

วัดเขาดีสลัก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 


Last modified: 25/09/13
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร | แผนที่  | การเดินทาง Other | Suphan Gallery